<--Vegetation - MarkInfo-->

Vegetationskartor
Ståndortskarteringen 1993-1998 
- förekomst och/eller täckning i skogsmark i Sverige


Caltha palustris Kabbleka                           Foto: Ola Löfgren

Underlag för nedanstående kartor är Ståndortskarteringens återinventeringmaterial för åren 1993-98 (ca 60% av provytorna från 1980-talet). År 2002 var samtliga provytor återinventerade en första gång, men data från de senare åren är ännu ej inkluderade.

Förekomstkartor grundade på Ståndortskarteringens material 1983-1987 finns samlade i rapporten;
"Atlas över skogsmarksväxters förekomst i Sverige"
(Rapport 64 i skogsekologi och skoglig marklära, SLU 1991)
.

Läs mer  Läs mer

Punkt Fotolänkarna nedan hänvisar oftast till Naturhistoriska riksmuseets Den Virituella floran
   (vissa foton, oftast på kryptogamer, är tagna av SLU:s egna fältinventerare eller andra -
   namn framgår i så fall i resp. bilds nederkant eller i webbadressen).

Punkt De arter som fanns med i Ståndortskarteringens artlista på 80-talet är märkta med * i listan nedan.
   Övriga (omärkta) arter är nya och har således tillkommit i artlistan på 90-talet.

 Svenskt namn och karta   Latinskt namn och ev. bild
(Kartfilernas storlek varierar mellan 13 och 19 kB).  
A  
Asp   Populus tremula  Foto
B  
Björkpyrola   Orthilia secunda  Foto
* Björnmossa   Polytrichum commune  Foto
* Blodrot   Potentilla erecta  Foto
* Blåbär   Vaccinium myrtillus  Foto
* Blåsippa   Hepatica nobilis  Foto
Blåtåtel   Molinia caerulea  Foto
Brakved   Frangula allnus  Foto
* Bredbladiga gräs   -  Fotoexempel (Melica nutans)
* Brännässla   Urtica dioica  Foto
D  
Dvärgbjörk   Betula nana  Foto
E  
* Ekbräken   Gymnocarpium dryopteris  Foto
* Ekorrbär   Maianthemum bifolium  Foto
En   Juniperus communis  Foto
F  
Fönsterlav   Cladina stellaris  Foto
G  
Glasbjörk   Betula pubescens  Foto
Gran   Picea abies  Foto
Gren-/brunrör   Calamagrostis canescens/- purpurea
* Gullris   Solidago virgaurea  Foto
Gökärt   Lathyrus linifolius  Foto
H  
* Hallon   Rubus idaeus  Foto
* Harsyra   Oxalis acetosella  Foto
* Hjortron   Rubus chamaemorus  Foto
Husmossa   Hylocomium splendens  Foto
K  
Kammossa   Ptilium crista-castrensis  Foto
Klotstarr   Carex globularis  Foto
Kruståtel   Deschampsia flexuosa  Foto
* Kråkbär   Empetrum nigrum  Foto
Kvastmossor   Dicranum spp.  Fotoexempel
Kärr-/mossviol   Viola palustris/- epipsila  Foto  Foto
* Kärrtistel   Cirsium palustre  Foto
L  
* Lingon   Vaccinium vitis-idaea  Foto
* Linnéa   Linnaea borealis  Foto
Ljung   Calluna vulgaris  Foto
M  
Maskrosor   sl. Taraxacum  Fotoexempel
* Mjölkört   Epilobium angustifolium  Foto
N  
Norrlandslav   Nephroma arcticum  Foto
O  
* Odon   Vaccinium uliginosum  Foto
* Ormbär   Paris quadrifolia  Foto
P  
Piprör   Calamagrostis arundinacea  Foto
R  
Räffelmossa   Aulacomnium palustre  Foto
Revlummer   Lycopodium annotinum  Foto
Rosling   Andromeda polifolia  Foto
Rödven   Agrostis capillaris  Foto
Rönn   Sorbus aucuparia  Foto
S  
Skogsbräken koll.   Dryopteris carthusiana m.fl.  Foto
Skogsfräken   Equisetum sylvaticum  Foto
Skogskovall   Melampyrum sylvaticum  Foto
* Skogsnäva   Geranium sylvaticum  Foto
* Skogsstjärna   Trientalis europaea  Foto
Skogsviol koll.   Viola riviniana m.fl.  Foto
* Skvattram   Ledum palustre  Foto
* Smalbladiga gräs   -  Fotoexempel (Festuca ovina)
* Smörblomma koll.   Ranunculus acris m.fl.  Fotoexempel
* Stenbär   Rubus saxatilis  Foto
Stjärnmossor   Mnium spp.  Fotoexempel
T  
Tall   Pinus sylvestris  Foto
* Torta   Cicerbita alpina  Foto
Tranbär spp.   Vaccinium oxycoccus/- microcarpum
Tratt-/bägarlavar   Cladonia spp.  Fotoexempel
Tuvtåtel   Deschampsia cespitosa  Foto
Tuvull   Eriophorum vaginatum  Foto
V  
* Veronikor   Veronica spp. ex.: Teveronika  Ärenpris
Viden (Salix spp.)   -  Fotoexempel (Salix pentandra)
Vitmossor   Sphagnum spp.  Fotoexempel
* Vitsippa   Anemone nemorosa  Foto
Vårfryle   Luzula pilosa  Foto
Vårtbjörk   Betula pendula  Foto
Väggmossa   Pleurozium schreberi  Foto
Ä  
* Älggräs   Filipendula ulmaria  Foto
Ängskovall   Melampyrum pratense  Foto
Ö  
* Örnbräken   Pteridium aquilinum  Foto
   


MarkInfo Hem | Information | Klimat | MarkAllmänt | MarkKemi | Vegetation | Interaktiv

Mark och miljö | Skoglig marklära (f.d.) | Ståndortskarteringen | Markinventeringen

Kartorna är framställda av Evert Carlsson den 10/12 1998.
Sidan uppdaterades senast 2018-04-09 av: Gunnar.Odell@slu.se