<--Vegetation - MarkInfo-->

Vegetationskartor
           Information 

Skogsnäva (Geranium sylvaticum)


Förekomst
Antalet provytor som ligger till grund för förekomstkartorna är 10981 stycken.
Sorten är procent, dvs. antalet provytor där arten/artgruppen förekommer divideras med det totala antalet provytor och kvoten multipliceras sedan med 100. Vita rutor i kartan saknar data. Siffrorna inom parantes i teckenförklaringen är antal rutor i kartan med resp. förekomstnivå (färg).

Täckning
Täckningen är beräknad på de provytor där arten förekommer.
Är antalet lägre än fyra per arkivblad görs ingen beräkning av medeltäckning.
Beräkning: Arttäckning/BVY*100. (BVY = beaktad vegetationsyta). För utförligare beskrivning av BVY etc. hänvisas till kompendiet "Ståndortskarteringen - variabelbeskrivning för fältarbetet 1993 - 2002" (stencil) eller någon av fältinstruktionerna.
Observera att ytmåttet (täckningen) här är representerat som ett linjärt mått. Större täckning medför större radie i cirklarna - jfr teckenförklaringen till höger. För att göra det tydligt vid låga täckningar, kan cirkeln i enstaka fall bli större än kvadraten. Om cirkel saknas, saknas data.

Namngiving
Namngivningen av växterna följer Den Nordiska Floran av Bo Mossberg 1992, både vad gäller svenska som latinska namn.MarkInfo Hem | Information | Klimat | MarkAllmänt | MarkKemi | Vegetation | Interaktiv

Vegetationskartor | Mark och miljö | Skoglig marklära (f.d.) | Ståndortskarteringen | Markinventeringen

Sidan uppdaterades senast den 8/12 2014 av: Gunnar.Odell@slu.se